Leveringsvoorwaarden & Privacybeleid

Leveringsvoorwaarden Wielinks Footwear:

Artikel 1 – Toepassing: 
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Wielinks Footwear gevestigd te Kampen , KvK nr. 08224926 / BTW nr.: NL 8223.18.477B01, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. De voorwaarden kunnen door ons op verzoek worden toegezonden. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Wielinks Footwear  worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Wielinks Footwear  ingeschakelde wederpartij. Algemene voorwaarden van afnemer blijven buiten toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk andere voorwaarden dan die van Wielinks Footwear van toepassing hebben verklaard.

Artikel 2 - Aanbiedingen/overeenkomsten 
Alle aanbiedingen van Wielinks Footwear zijn vrijblijvend en Wielinks Footwear behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Wielinks Footwear. Wielinks Footwear is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Wielinks Footwear binnen bekwame tijd maar uiterlijk binnen tien (10) werkdagen mee na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3 restpartijen 
De aanbiedingen uit de restpartijen hebben andere garantie voorwaarden, hierin kunnen kleine afwijkingen zitten die door de lage prijstelling worden gecompenseerd. Wel geld dat indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Wielinks Footwear binnen bekwame tijd maar uiterlijk binnen tien (10) werkdagen mee na ontvangst van de bestelling.

Artikel 4 - Prijzen en betalingen 
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, en exclusief verzendkosten en betaalkosten (indien van toepassing) tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 
Betaling kan geschieden per vooruitbetaling bank of contant bij aflevering (verzendmethode rembours) of op rekening. Voor uw bestelling geldt geen bestellimiet. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening. 
Bij niet betalen bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1,5% per maand of indien de wettelijke rente hoger is, de wettelijke rente, (een gedeelte van een maand geldt daarbij steeds als volle maand) verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na een herinnering of een aanmaning door Wielinks Footwear bent u een bedrag van resp. vijf euro (€5,-) aan administratiekosten verschuldigd. Indien Wielinks Footwear tot incassomaatregelen overgaat, is wederpartij de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, zijnde 15% van de opeisbare som met een minimum van € 50,–. Ingeval Wielinks Footwear na aanzegging tot gerechtelijk incasso overgaat, is wederpartij gehouden de reële kosten (niet slechts de zogenaamde geliquideerde kosten) te vergoeden die samenhangen met de betreffende maatregelen en procedures. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Wielinks Footwear  gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Wielinks Footwear. Partijen sluiten voor betaling uitdrukkelijk het recht van beroep op verrekening en opschorting. Gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van verschuldigde kosten en rente, dan tot voldoening van de langst openstaande factuur.

Artikel 5 - Levering
De vermelde verzendkosten zijn alleen geldig voor verzendingen binnen Nederland
. Orders die vóór 12.00 uur, op onze werkdagen (zie openingstijden), zijn binnengekomen en zijn betaald, of orders onder rembours, worden normaliter dezelfde werkdag verstuurd (indien op voorraad), zodat u de bestelling de volgende werkdag ontvangt. Volgens PostNL wordt 98% van de pakketten de volgende werkdag bezorgd. Bezorging vind plaats van maandag t/m zaterdag. Bestellingen die in het weekend (zaterdag; zondag en maandag) zijn geplaatst, zullen op de dinsdag op volgorde van binnenkomst worden verwerkt. Wij zullen altijd streven om binnen 3 werkdagen te versturen/leveren. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen wederpartij wordt gebracht. De orderbevestiging ontvangt u van ons tijdens onze winkeltijden! Deze komt niet automatisch!! Het kan dus soms even duren. We doen ons best om zo snel mogelijk de juiste informatie naar u toe te sturen. Voor verzendingen buiten Nederland dient men eerst een mail te sturen, om te melden wat u graag wilt bestellen. Aan de hand van deze mail zullen de verzendkosten worden bepaald en krijgt u hiervoor een factuur toegestuurd.

Artikel 6 - Ruilen en retourrecht
De wederpartij is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen veertien (14) werkdagen (afkoelingsperiode) na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die: 

*Op of aan het geleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen dienen in originele staat te worden gevoegd bij de retourzending. De kosten voor frankering van de heen en retourzending zijn voor de wederpartij. Ongefrankeerde zendingen worden niet aangenomen

*Indien producten niet geleverd worden volgens de oorspronkelijke bestelling (verkeerde maat of fabricagefout) dan zijn de retourkosten (in overleg) voor rekening van Wielinks Footwear, ongefrankeerde zendingen worden niet aangenomen.


Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud 
Wederpartij draagt het risico voor alle schade die aan of door de geleverde zaken en/of diensten mochten ontstaan vanaf het moment van levering. Geleverde zaken blijven eigendom van Wielinks Footwear totdat wederpartij al hetgeen heeft betaald hetwelk hij uit hoofde van overeenkomst is verschuldigd en voortvloeit uit de rechtsverhouding met Wielinks Footwear . 
Wielinks Footwear kan bij uitblijven van tijdige nakoming van betaling door wederpartij zonder ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden en geleverde zaken zonder verschuldigd raken van een (schade)vergoeding terugnemen, alsdan verleent wederpartij Wielinks Footwear de vrije toegang tot deze zaken.

Artikel 8 - Garantie
Wielinks Footwear staat er voor in dat de geleverde goederen beantwoorden aan de overeenkomst. Wielinks Footwear garandeert tevens dat de goederen voldoen aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Wielinks Footwear koopt in bij officiële Nederlandse importeurs of producenten. Wij volgen de garantiebepalingen van deze partijen. Indien u een vraag heeft over de fabrieksgarantie op een bepaald product informeren wij u gaarne. Daarnaast hanteren wij een niet-goed-geld-terug garantie en een afkoelingsperiode. Op de garantie kan geen aanspraak worden gemaakt als het defect of slijtage het gevolg is van nalatig onderhoud, onjuist en/of ondeskundig gebruik of als slijtage kan worden beschouwd.

Artikel 9 - Reclames en aansprakelijkheid 
Bij beschadiging of andere gebreken aan de geleverde zaak dient wederpartij daarvan terstond, althans binnen bekwame tijd, Wielinks Footwear in kennis te stellen. Bekwame tijd is een periode van 24 uur vanaf het tijdstip van ontvangst. 
De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien wederpartij in gebreke is gebleven het onderzoek en/of kennisgeving te doen als bedoeld in lid 7.1 Wielinks Footwear  staat in voor zowel de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken, als voor de kwaliteit van haar dienstverlening, behoudens in geval van: 
- niet inacht nemen door wederpartij van voorschriften of aanwijzingen
- een ander dan normaal gebruik
Geringe afwijkingen in kleur, kwaliteit, dikte etc, vormen geen reden geleverde nieuwe zaken te weigeren. Ondergeschikte wijzigingen vormen evenmin redenen tot weigering van leveringen. Voor zover op Wielinks Footwear  enige aansprakelijkheid rust, reikt deze nimmer verder dan tot de onder artikel 6.3 genoemde verplichting. Voor directe of indirecte schade van door haar geleverde zaken en/of diensten is Wielinks Footwear  niet aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. 
Het bedrag van de aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de waarde van het factuurbedrag, tenzij de aansprakelijkheid door een verzekering is gedekt, in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarvoor de verzekering dekking biedt vermeerderd met het eigen risico van Wielinks Footwear. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Wielinks Footwear de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Retourzending van geleverde goederen kan alleen gefrankeerd geschieden, voor risico van wederpartij en na de schriftelijke toestemming of toestemming per email van Wielinks Footwear. Deze retourzending moet binnen vijf werkdagen na verkrijging van de toestemming gefrankeerd aan het adres van Wielinks Footwear geschieden. Afnemer moet voor zorgvuldige verpakking en verzending zorgen. Beschadigde en geopende goederen worden niet door Wielinks Footwear retour genomen of gecrediteerd.

Fakebestellingen 
Wij werken samen met de politie en van alle fakebestellingen en elke poging tot oplichting wordt aangifte gedaan. Wielinks Footwear verstrekt alle informatie aan de politie die van belang kan zijn voor het onderzoek ten aanzien van een fakebestelling.

Artikel 10 - Bestelling onder Rembours
Een bestelling die onder rembours verzonden moet worden en door de wederpartij geweigerd word, zullen de kosten die wij gemaakt hebben ten alle tijden voor rekening van de wederpartij zijn, met een minimum bedrag van € 50,-

Als de client deze kosten niet wil betalen moeten wij maatregelen nemen om deze kosten te innen, de vervolgkosten zullen voor de client zijn (minimale incassokosten van € 75,-)


Artikel 11 - Diversen 
Indien u aan Wielinks Footwear  schriftelijk opgave doet van een adres, is Wielinks Footwear gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Wielinks Footwear schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door Wielinks Footwear gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Wielinks Footwear de Voorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Wielinks Footwear in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Wielinks Footwear vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Wielinks Footwear is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Privacybeleid van Wielinks Foot-Wear.

Wielinks Foot-Wear geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Wielinks Foot-Wear. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Wielinks Foot-Wear heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Wielinks Foot-Wear is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. Wielinks Foot-Wear behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Wielinks Foot-Wear houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.


Webhosting en e-mail

Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van Magento/Outlook. Magento/Outlook verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruiken uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kunnen deze partijen metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Magento/Outlook hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.  Magento/Outlook zijn op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.